top of page

Nieuwe regels en wetten. Wat verandert er in 2024?

Met ingang van het nieuwe jaar zijn regelingen geactualiseerd en nieuwe wetten van kracht. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen op het gebied van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.


Per 1 januari 2024 zijn onderstaande wetten en regels in werking getreden:

  • De nieuwe Omgevingswet. De wet bundelt een groot aantal wetten, regels en voorschriften over de fysieke leefomgeving in 1 wet. Daarnaast zorgt de wet voor 1 digitaal loket voor het aanvragen van vergunningen en de start van projecten.

  • De Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) is onderdeel van de Omgevingswet en heeft tot doel de kwaliteit van de bouw te verbeteren en de positie van de opdrachtgever te versterken.

  • Per 1 januari verhoogt het kabinet de maandelijkse huurtoeslag. Dat betekent dat nagenoeg alle huurtoeslagontvangers ruim € 30 per maand extra ontvangen. Op deze manier kiest het kabinet ervoor om huishoudens met een laag inkomen te helpen bij het betalen van hun rekeningen. Ook gelden per 1 januari nieuwe inkomens- en huurgrenzen voor de huurtoeslag

  • Ook treedt het wetsvoorstel Huurbescherming weeskinderen in werking. Daarmee wordt de huurbescherming van jongvolwassen wezen in corporatiewoningen verstevigd. Jongvolwassenen (16 tot 28 jaar) die in de corporatiewoning van hun overleden ouder(s) wonen, zetten het huurcontract voort tot zij 28 jaar zijn.

  • En de marktverkenning voor woningcorporaties is afgeschaft. Dat betekent dat woningcorporaties voor werkzaamheden die niet tot de Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) behoren, zoals het bouwen van midden- en vrijesectorhuurwoningen, geen toestemming meer aan de Autoriteit woningcorporaties hoeven te vragen. 


Bron: Rijksoverheid.nl. Bekijk op de website van BZK alle wijzigingen per 1 januari 2024.

Comments


bottom of page